top of page

Privatlivspolitik

Klinikforangst v/psykolog Frederik Schmidt arbejder med specialiseret psykologisk behandling af stress- og angstproblematikker hos unge og voksne. Vi tilbyder evidensbaseret terapi, med et fokus på anvendelse af de mest tidssvarende kognitive behandlingsmetoder.

Psykologer er ved lov underlagt tavshedspligt og journaliseringspligt, og skal på den baggrund behandle alle behandlingsoplysninger lovpligtigt. Dette gælder også, når vi behandler personoplysninger, og beskyttelsen af disse skal være en integreret del af vores faglige virke.

Igennem nedenstående punkter er det gennemgået, hvordan Kognitiv Klinik v/psykolog Frederik Schmidt håndterer personoplysninger, personfølsomme oplysninger, hvordan din data beskyttes mv.

1. Dataansvarlig

Kognitiv Klinik v/psykolog Frederik Schmidt er dataansvarlig. Dermed her virksomheden ansvaret for at sikre, at behandlingen af din data og dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR (General Data Protection Regulation).

Kontaktoplysninger:

Kognitiv Klinik v/psykolog Frederik Schmidt
CVR-nr. 36784997
Kontaktperson: Frederik Schmidt

Telefon: 22 29 22 49
E-mail: kognitivaarhus@gmail.com

2. Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Med andre ord indsamles, behandles og opbevares kun de oplysninger der er nødvendige for at kunne gennemføre et behandlingsforløb.

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f., psykologlovens §14.

Oplysningerne kan opdeles i følgende hovedkategorier:

• Oplysninger til brug for at kunne indgå en aftale: I forbindelse med indgåelse af en aftale (fx om start af behandlingsforløb) behandler vi de personoplysninger, som du selv giver til os. Det omfatter typisk almindelige kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, stilling, personnummer og e-mailadresse). Vi behandler disse personoplysninger for at kunne administrere og betjene dig eller virksomheden som kunde.

• Følsomme oplysninger: Vi behandler følsomme personoplysninger i det omfang, at det er nødvendigt for at kunne behandle dig, eller hvis lovgivningen kræver det. De følsomme personoplysninger vil typisk være helbredsoplysninger, som er relevante i forbindelse med din behandling. Datastyrelsen har vurderet, at det at gå til psykolog er en personfølsom oplysning i sig selv. Dette da det vurderes som en helbredsoplysning. Det betyder at al kontakt (fx email) skal behandles som indeholdende personfølsomme oplysninger, og derfor skal følge lovgivningens anvisninger om sikkerhed.
• Oplysninger til brug for behandling: Vi behandler alle de personoplysninger, som er nødvendige for på bedst mulig vis at løse den opgave, som du har betroet os. Oplysningerne kan du enten selv have givet os, eller vi kan have indhentet dem fra tredjepart, herunder fra andre sundhedspersoner fx din læge.
• Digitale oplysninger: Når du besøger vores hjemmeside opsamles oplysninger i logfiler sammen med IP-adressen. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges. De cookies, som Kognitiv Klinik v/psykolog Frederik Schmidt anvender, indeholder ingen personlige oplysninger. Oplysningerne anvendes til optimering af hjemmesiden efter vores kunders behov.

3. Markedsføring

Personoplysningerne vil ikke blive anvendt eller videregivet til brug for markedsføring.

4. Videregivelse af personoplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. Det omfatter fx tilfælde, hvor vi skal bruge personnummeret mv. til at indberette til offentlige myndigheder eller sundhedsforsikring. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive relevante personoplysninger til den, der skal betale.

Personoplysningerne videregives alene til eksterne samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage nødvendige funktioner for, at vi kan levere den ydelse, som vi har aftalt. I disse tilfælde vil behandlingen af personoplysningerne ske efter instruks fra Kognitiv Klinik v/psykolog Frederik Schmidt og på baggrund af en databehandleraftale med samarbejdspartneren.

5. Opbevaring af personoplysninger

I henhold til psykologloven opbevares personoplysninger (herunder journal) i minimum 5 år efter endt behandling jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.


6. Dine rettigheder

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

7. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

bottom of page